Helēna dalās ar pieredzi un zināšanām no apmaiņas brauciena uz Islandi!

Pieredzes apmaiņas brauciens “NVO atbalsts bērniem un jauniešiem,  kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam”

No šā gada 30.janvāra līdz 3.februārim notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Islandes galvaspilsētu Reikjavīku. Pieredzes apmaiņas braucienā  tika noorganizētas vizītes un tikšanās kopumā ar deviņām organizācijām un iestādēm. 

Pirmās dienas ietvaros apmeklējām Reikjavīkas Labklājības ministriju un Reikjavīkas pašvaldību, bet kā dienas noslēgumā bija iespēja apmeklēt Sieviešu patversmi. Tieši šīs dienas vizītes ļāva tuvāk izprast Islandes un pašas pilsētas izveidojušos kārtību un vispārējo sistēmu. Vizītes tika pavadītas formālā un ieturētā manierē, bet ar lielu klāstu informācijas un piemēru ar kuriem vietējie Islandieši lepojas. 

Otrajā dienā tika apmeklētas Invaliditātes izpētes centrs, kurš atrodas Islandes Universitātes telpās un aktīvi darbojas, lai celtu lielāku apziņu un toleranci gan vietējos studentus, gan sabiedrības apziņā. Islandes invaliditātes izpētes centrs aktīvi darbojas lai padarītu Islandes Universitātes telpas pieejamas visiem studēt velošiem jauniešiem un iedzīvotājiem , gan ar kustību traucējumiem, gan ar dažādām invaliditātes pakāpēm. Šis centrs atrodas ciešā sadarbībā arī ar citām Ziemeļvalstīm, kā arī ar Apvienoto karalisti, lai apmainītos ar jaunākajiem pētījumiem un metodēm. Tālākā vizīte notika Islandes Skautu un gaidu centrā, kura ir viena no lielākajām organizācijām Islandē un vidēji iesaista aktivitātēs un pasākumos viss lielāko jauniešu un bērnu skaitu. Otrās dienas vizītes nobeigumā apmeklējām Nodarbinātības direktorātu, kurā tuvāk iepazinām direktorāta funkciju, kā arī viņu izveidoto projektu jauniešu bezdarba mazināšanai. Šis projekts tiks īstenots sākot ar 2012 – 2015 gadam, jo šai laikā Islande piedzīvoja diezgan lielu krīzi , kas ietekmēja valsts ekonomiku un iedzīvotājus. Tādējādi radās liels skaits jauniešu un iedzīvotāju bez darba un finansiālā atbalsta.  Projekta “Job-square Reykyavik”, jeb “Reikjavīkas darba kubs” mērķis bija uzrunāt un sasniegt jauniešus, kas atradās bezdarba un bez finansiāla atbalsta. Iesaistot jauniešus projektā viņi varēja saņemt gan praktisku, gan emocionālu atbalstu, iesaistoties tikšanās reizēs ar mentoriem un piesaistīties speciālistiem, viņi varēja apmeklēt dažādus izglītojošus kursus, kā arī tikt darba praksēs, kādā no vietējiem uzņēmumiem. Tikšanās reizes jauniešiem bija regulāras un tajās jauniešu ieguva atbalstu un iedrošinājumu pierādīt sevi darba tirgū. Projekta pozitīvā iznākuma rezultātā jaunieši uzsāka patstāvīgas algota darba gaitas. 

Trešās dienas vizītes sākās organizācijā “Blátt áfram”, kas darbojas lai novērstu un informētu apkārtējo sabiedrību par bērniem kuri ir cietuši no seksuālās vardarbības. Organizācijas dibinātājas ir divas māsas, kuras intensīvi iesaistās vietējās sabiedrības informēšanā un izglītošanā, ne tikai Reikjavīkas robežās, bet gan visas valsts mērogā. Organizācijai ir izveidotas stipras sadarbības saiknes ar citām Eiropas valstīm, kā arī ar Ameriku. Vizītē tālāk devāmies uz Jauniešu klubu federāciju “Samfés”, šī organizācija darbojas jau vairāk kā 30 gadus un pārvalda vietējo jauniešu klubu darbību. Organizācija ir atbildīga arī par vietējo jauniešu festivālu organizēšanu un koordinēšanu, festivāls norisinās jau 14 gadus un ir ļoti apmeklēts un pieprasīts vietējo jauniešu vidū. Kā pēdējā pieredzes apmaiņas vizīte notika Ģimenes un sociālajā centrā. Centra pārstāvji ļoti precīzi un izsmeļoši informēja par centra funkcijām, darbību un centra ideoloģiju. Ģimenes centrā tika īstenots atbalsta projekts ģimenēm, kurās ir tikai viens vecāks, proti, vientuļajām māmiņām vai tēviem. Projekta ietvaros vientuļie vecāki un to bērni tika atbalstīti un iesaistīti dažādās aktivitātēs. Bērniem tika nodrošinātas aktivitātes dabā, izbraucieni pie jūras vai sporta aktivitātes ģimenes centrā. Vientuļajiem vecākiem tika nodrošināti praktiski atbalsta pasākumi, proti, emocionālais mentora atbalsts, kā arī dažāda veida izglītojošie kursi, lekcijas un neformālas nodarbība.

Šis apmaiņas brauciens bija vienreizēja un vērtīga pieredze. Šo vizīti veiksmīgu padarīja precīzi izplānotais vizīšu grafiks un saturs. Pieredzes brauciens ļāva ieskatīties iepriekš nezināmas valsts kultūras un paražās. Jo katras valsts un ikdienas ieradumos atspoguļojas arī daļiņa no vietējās kultūras. Tādēļ iepazīstot Islandes valsts darbību un tās struktūru bija vieglāk izprast arī esošo organizāciju un iestāžu darbību. Šo daudzveidīgo organizāciju un iestāžu iepazīšana ir arī atvērusi durvis uz iespējām sadarboties ar jauniem sadarbību partneriem un kopīgiem nākotnes projektiem.