Pirmā tikšanās projekta ReForB īstenošanai!

Ar partnerības līguma noslēgšanu un kopīgu tikšanos Klaipēdā (Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parkā) š.g. 30.maijā tika uzsākts projekts LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB ), kas apstiprināts Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros, programmas prioritātē- nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam, http://latlit.eu

Šo projektu finansē Eiropas Savienība, http://europa.eu/european-union/index_lv 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība "Ventspils Jauniešu dome", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.