Foruma rezolūcija

Ventspils Jauniešu forums

rezolūcija

Ventspils – 2014

IEVADS

Ventspils Jauniešu forums „Uzcel māju” notika 2014. gada 24. oktobrī Ventspils Jaunrades namā un to organizēja biedrība “Ventspils Jauniešu dome” projekta “Tu vari vairāk, nekā tu domā!” ietvaros, sadarbojoties ar biedrību “NEXT”, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldi, Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu “Knaģis” un Ventspils skolu prezidentu klubu.

Forumā piedalījās 85 dalībnieki – jaunieši no dažādām Ventspils skolām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī lēmumu pieņēmēji, to skaitā 6 pašvaldības deputāti, vairāki pašvaldības struktūrvienību vadītāji, valsts iestāžu Ventspils struktūrvienību darbinieki, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Foruma mērķi:

 • Veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām valsts institūcijām Ventspilī;
 • Veidot diskusiju par jauniešu mājas izveidi Ventspilī;
 • Nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties aktuālu jautājumu risinājumu meklēšanā un līdzdalībā lēmumu pieņemšanā.

 

FORUMĀ IZSTRĀDĀTO IEROSINĀJUMU APKOPOJUMS

Darba grupās tika rekomendēts Ventspils pašvaldībai slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Ventspils Jauniešu dome” par darba ar jaunatni koordinēšanu Ventspilī, tajā skaitā arī zemāk minēto foruma ierosinājumu īstenošanu.

Rezolūcijas pielikumā pievienoti visi darba grupās un uz ideju sienas izteiktie ierosinājumi.

INFORMĀCIJA

 1. Veidot informācijas kanālu jauniešiem uz Ventspils Jauniešu domes mājaslapas (www.jauniesudome.lv) bāzes. Baneri ar saiti ievietot Ventspils portālā.
 2. Publicēt jauniešu veiksmes stāstus, lai iedvesmotu un iedrošinātu citus.

LĪDZDALĪBA

 1. Ātrākai informācijas nonākšanai līdz jauniešiem un birokrātijas mazināšanai dažādu domes komisiju darbā jāpieaicina Jaunatnes lietu komisijas locekļi, ja tiek skatīti ar jaunatni saistīti jautājumi.
 2. Regulāras jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās („Kafija ar politiķiem”) – gan tematiskas tikšanās, gan „brīvais mikrofons”.
 3. Ideju konkurss/spēle “Kas pietrūkt Ventspilij?”, kurā jauniešiem jāiesniedz un jāaizstāv savas idejas, par to kā padarīt Ventspili jauniešiem draudzīgāku. Labākajām idejām balvas. Konkursa forma var būt līdzīga premjerministru spēlei, kur galvenais ir pamatot un paskaidrot idejas, bet tās var būt arī par lielām lietām, ko jaunieši paši nevar īstenot, piemēram izklaižu centra būvniecību vai plaša jauniešu festivāla organizēšana.
 4. Līdzdalības veicināšanas aktivitātēs jāidentificē un mērķtiecīgi jāiesaista formālie un neformālie jauniešu līderi, kuriem ir prasme ap sevi pulcēt vienaudžus.
 5. Skolēnu un studentu pašpārvalžu izmantošana, kā efektīvs līdzdalības mehānisms sadarbībai ar pašvaldību. Jāstrādā pie pašpārvalžu kapacitātes celšanas.

INICIATĪVA

 1. Popularizēt biznesa izglītību un biznesa uzsākšanas atbalsta iespējas Ventspilī, t.sk. VATP biznesa inkubatorā, Ideju studijā.
 2. Iesaistīties Junior Achievement programmā, piedāvājot jauniešiem iespēju veidot mācību uzņēmumus.
 3. Jāatbalsta pašu jauniešu radītas un īstenotas idejas. Šim nolūkam būtu jāizveido jauniešu ideju inkubators, kurā jauniešiem būtu iespēja iegūt konsultācijas par šīs idejas attīstību un nepieciešamajiem resursiem, telpas, kur strādāt un atrast partnerus idejas attīstībai, informāciju, kā rakstīt projektus u.c. svarīgo informāciju šīs idejas realizēšanai. Inkubatorā būtu nepieciešami saprotoši un atbalstoši speciālisti, kas spētu jauniešiem saprotamā veidā sniegt nepieciešamo palīdzību.
 4. Jārīko informatīvie pasākumi par pašvaldības iestāžu organizēto projektu konkursu, kur mērķa grupa ir arī jaunieši, sagatavošanu.
 5. Jāorganizē jauniešu ideju konkurss ar balvām un atbalstu (t.sk. konsultācijas) godalgoto ideju īstenošanai dzīvē. Konkursa forma var būt Garage48 stilā.
 6. Jāatbalsta jauniešu organizāciju (formālas un neformālas) veidošanās un darbības ilgtspēja.
 7. Jāorganizē pasākumi, kuros jaunieši var iepazīties ar pazīstamu un veiksmīgu cilvēku (īpaši, esošo vai bijušo ventspilnieku, gados jaunu cilvēku) pieredzes stāstiem.
 8. Veidot labās prakses piemēru pasākumus, lai iepazīstinātu jauniešu ar to, ko citi jaunieši ir paveikuši, un tādējādi motivējot arī viņus uzdrīkstēties veidot savas iniciatīvas.

 

ZINĀŠANAS, PRASMES, ATTIEKSMES

 1. Veidot radošas kampaņas, administratīvu pārkāpumu prevencijai sniedzot alternatīvas iespējas pavadīt brīvo laiku lietderīgi (piem. trenažieru zāles abonements).
 2. Apmācības projektu sagatavošanā un īstenošanā, t.sk. skolu projektu nedēļās.
 3. Veidot radošas kampaņas dator- un interneta atkarības mazināšanai un profilaksei, sniedzot alternatīvas iespējas brīvā laika lietderīgai pavadīšanai (piem. „Diena bez interneta” – radošas darbnīcas, komunikācija ar dzīviem cilvēkiem).
 4. Ir jārīko pasākumi, kas apvieno visu skolu jauniešus, lai grautu barjeras un konkurences sajūtu, starp dažādu skolu jauniešiem, kā arī radītu kopības sajūtu Ventspils iedzīvotāju starpā, patriotismu un piederības sajūtu pilsētai. Vēlams rīkot aktivitātes, kuru iznākums ir paliekošs un regulāri atgādina cilvēkiem par šo pasākumu. Kā viena no idejām izskanēja kopīga parka vai alejas izveide.
 5. Īslaicīga un pastāvīga brīvprātīgā darba iespējas prasmju apguvei un piederības veidošanai.
 6. Organizēt jauniešiem domātus izklaides un kultūras pasākumus ar starptautiskiem dalībniekiem – Pilsētas u.c. svētku ietvaros vai pat atsevišķu jauniešu festivālu/jauniešu dienu.
 7. Jānodrošina regulārs karjeras izglītības piedāvājums, t.sk. ekskursijas vietējos uzņēmumos, prakses, ēnu dienas, plašāk iesaistot arī mazos uzņēmējus.

 

JAUNIEŠU MĀJA

 1. Jāveido jauniešu māja jauniešu informācijas, līdzdalības, iniciatīvu, apmācību, brīvprātīgā darba veikšanas atbalstam. Jauniešu māja darbojas fiziski un arī virtuālā vidē.
 2. Jauniešu mājas funkcijas (telpām ir elastīgs plānojums, kas ātri pielāgojams dažādām funkcijām pēc vajadzības):
 • Informācijas punkts (klātienes konsultācijas un virtuāli);
 • Telpas skolēnu pašpārvalžu, Prezidentu klubu aktivitātēm, sanāksmēm, apmācībām;
 • Jauniešu ideju inkubators (skat. skaidrojumu sadaļā Iniciatīva);
 • Atvērtās telpas (Open space) intelektuālām nodarbēm pasākumu un apmācību organizēšanai: Jauniešu sarunu klubs, Improvizācijas teātris, Filmu vakari, Pankūku vakars, Praktiskais un grafiskais dizains, Debašu klubs un debašu konkursi, galda spēļu klubs Neformālās apmācības un kursi par jauniešiem svarīgām tēmām,  Jauniešu vadītas darbnīcas (Jaunieši kā jauniešu skolotāji), ir mini skatuve. Open space – pasākumi notiek pēc pašu jauniešu iniciatīvas un ir mainīgs/elastīgs piedāvājums, t.sk. laika ziņā – 1 reizi, 2 nedēļas, bet ne obligāti mācību gadu kā tas ir formālajā un interešu izglītībā.
 • Telpas iniciatīvu grupu sanāksmēm un darbībai: jauniešu mediju grupa, foto/video studija, uzņēmējdarbības klubs, vides klubs un citu jaunu grupu veidošanās;
 • Speciālistu konsultācijas un grupu nodarbības: ārsti (jauniešiem draudzīgi – ginekologs, psihologs, dietologs, narkologs), karjeras konsultants, arī vienaudžu izglītotāju nodarbības. Individuālas konsultācijas un iespēja uzaicināt speciālistus uz grupu nodarbībām;
 • Pieeja resursiem: multimediju aprīkojums (foto/video studija), mūzikas instrumenti un skaņas tehnika, jauniešu busiņš ekskursijām un braucieniem, ielu vingrotāju ekipējums (pārvietojamie stieņi), inventārs aktīvas atpūtas pasākumu organizēšanai āra apstākļos;
 • Brīvprātīgā darba atbalsts: datubāzes veidošana un uzturēšana, brīvprātīgo apmācības, vieta brīvprātīgā darba veikšanai;
 • Telpas brīvā laika pavadīšanai: Virtuve, telpa ar galda spēlēm, klusā un skaļā lasītava/mājasdarbu gatavošana.
 1. Jauniešu māju veidot 2 posmos – pagaidu māja jauniešu un organizāciju aktivizēšanai, satura radīšanai, bet pēc tam īsta māja, kur pilnvērtīgi darboties dažādos virzienos.
 2. Nepieciešams sagatavot un iesniegt precīzu ideju, skaidri un saprotami noformulētu Jauniešu mājas plānu/projektu: kas darīs, ko darīs, kad darīs un darbības mērķi.
 3. Jāiepazīstās un jāapmeklē klātienē esošās jauniešu mājas, lai pārņemtu labo pieredzi.

CITI

 1. Pirmās dzīvesvietas iespēja jaunajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm uz atvieglotiem nosacījumiem.
 2. Kaut arī nepietiekami plašs augstākās izglītības piedāvājums, skaidra informācija par Ventspilī nepieciešamajām profesijām, iespējas atrast dzīvesvietu, alga salīdzinot ar citām pilsētām un citi faktori ietekmē to vai jaunieši paliek vai atgriežas uz dzīvi Ventspilī, tie nevar tikt uzskatīti par faktoriem, kas nosaka piederības sajūtu Ventspilij. Jaunietim, kam ir piederības sajūta Ventspilij, šie faktori būs daudz mazāk nozīmīgi, plānojot savu karjeru un dzīvi kopumā. Šī sajūta jauniešos ir jārada pirms vidusskolas absolvēšanas, jo šī sajūta nevar rasties, dzīvojot ārpus Ventspils.

Foruma "Uzcel māju" rezolūcijas pielikumu vari skatīt – Uzcel_maju_rezolucijas_pielikums

Foruma relīze pieejama –  šeit.

Foruma Foto galerija