Projektā paveiktais

Kopā projektā paveiktais

Projekta mērķis ir veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, kas cels administratīvo kapacitāti un nodrošinās biedrības stabilitāti un izaugsmi. Tas ļaus piedāvāt jauniešiem daudz jaunas iespējas, kā pilnveidot sevi un kā sekmīgāk iesaistīties demokrātiskajos procesos, kā arī palīdzēs organizācijai piesaistīt jaunus biedrus un sekotājus.

 • Rīkoti 2 publicitātes pasākumi un izsūtītas 17 preses relīzes medijiem
 • Izveidots jauns biedrības logo un pārveidota biedrības mājaslapa jauniesudome.lv un sadarbībā ar pašvaldību izveidots Ventspils jauniešu portāls jauniesi.ventspils.lv jauniešu informēšanai par dažādām jauniešu iespējām Ventspilī, Latvijā, Eiropā un pasaulē
 • Apmācīti biedrības speciālisti un brīvprātīgie
 • Notikušas 9 tikšanās ar skolu pašpārvalžu līderiem un ņemta dalība 1 Ventspils pilsētas domes Jaunatnes lietu komisiju sēdēs
 • Notikušas 4 ekspertu diskusijas
 • Organizēti 2 jauniešu forumi ar deputātu, ekspertu un jauniešu piedalīšanos
 • Sagatavotas un iesniegtas Ventspils pilsētas domē rekomendācijas jauniešu mājas izveidei un jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības problēmu risināšanai
 • Kopīgi ar pašvaldību plānota un īstenota jauniešu mājas izveide, kur iegūtas bezmaksas telpas biedrības darbam
 • Noslēgts deleģēšanas līgums starp Ventspils pilsētas pašvaldību un Ventspils Jauniešu domi par uzdevumu veikšanu darbā ar jaunatni un jauniešu mājas vadīšanu
 • Notikuši jaunatnes darba pieredzes apmaiņas braucieni uz Latgali, Vidzemi, Zemgali, Rīgu un vairākām Kurzemes pilsētām
 • Organizētas 25 apmācības skolu pašpārvalžu dalībniekiem, kurās piedalījušies ap 250 jauniešu 
 • Organizētas 51 apmācība klašu kolektīviem, kurās piedalījušies vairāk nekā 1000 jauniešu
 • Sagatavota un izplatīta rokasgrāmata skolotājiem par neformālo izglītību. Elektroniskā versija pieejama šeit
 • Biedrība ir ieguvusi akreditāciju programmā "ERASMUS+" kā Eiropas brīvprātīgo darba nosūtītājorganizācija, uzņēmējorganizācija un koordinējošā organizācija
 • Biedrība aktīvi darbojusies „Latvijas Jaunatnes padomes” sastāvā un tās pārstāvis Emīls Anškens ievēlēts par organizācijas prezidentu
 • Biedrība kļuvusi par "EuroDesk" informācijas punktu
 • Papildus finanšu piesaistei uzrakstīti 7 projekti, no kuriem 4 ir apstiprināti
   

2015.gadā veiktās aktivitātes

2015. gada darba plāna mērķis ir nodrošināt dažādas neformālās izglītības iespējas jauniešiem un sekmīgi aizstāvēt jauniešu intereses Ventspils pašvaldībā.

 • Turpināta vienaudžu izglītotāju programma "Jaunietis – jaunietim", kurā darbojas 20 jaunieši
 • Organizētas apmācības skolu pašpārvalžu dalībniekiem (piedalījušies ap 110 jauniešu) un klašu kolektīviem (piedalījušies 335 jauniešu)
 • Sagatavota un izplatīta rokasgrāmata skolotājiem par neformālo izglītību. Elektroniskā versija pieejama šeit
 • Organizēts jauniešu forums ar 50 dalībniekiem
 • Notikušas tikšanās ar skolu pašpārvalžu līderiem un Ventspils pilsētas domes Jaunatnes lietu komisiju
 • Notikušas 2 ekspertu diskusijas
 • Sagatavotas un iesniegtas Ventspils pilsētas domē rekomendācijas jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības problēmu risināšanai
 • Noslēgts deleģēšanas līgums starp Ventspils pilsētas pašvaldību un Ventspils Jauniešu domi par uzdevumu veikšanu darbā ar jaunatni un jauniešu mājas vadīšanu
 • Kopīgi ar pašvaldību plānota un īstenota jauniešu mājas izveide, kur iegūtas bezmaksas telpas biedrības darbam
 • Notikuši jaunatnes darba pieredzes apmaiņas braucieni uz Zemgali, Rīgu un vairākām Kurzemes pilsētām
 • Biedrība akreditēta programmā "ERASMUS+" par Eiropas brīvprātīgo darba nosūtītājorganizāciju, uzņēmējorganizāciju un koordinējošo organizāciju
 • Nodrošināta jauniešu informācijas punkta darbība internetā, sadarbībā ar Ventspils pašvaldību izveidojot Ventspils Jauniešu portālu jauniesi.ventspils.lv un sociālajos tīklos facebook.com, draugiem.lv un twitter.com
 • Biedrība aktīvi darbojusies „Latvijas Jaunatnes padomes” sastāvā un tās pārstāvis Emīls Anškens ievēlēts par organizācijas prezidentu
 • Turpināta dalība "EuroDesk" informācijas tīkla programmā

Projekts “Tu vari vairāk, nekā Tu domā” veiksmīgi noslēdzies (2016)

2013. gadā biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” uzsāka projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” īstenošanu. Projekta mērķis bija veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanu ar mērķi celt administratīvo kapacitāti un nodrošināt biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Projekta mērķu sasniegšanai tika rīkotas dažādas apmācības, izglītojoši semināri un konsultācijas Ventspils izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un to līderiem par jaunatnes politikas un līdzdalības jautājumiem, stiprinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos.

Projekta laikā "Ventspils Jauniešu dome" attīstīja sadarbību arī valsts un starptautiskā līmenī, gan dibinot ciešākus kontaktus ar citām Latvijas jauniešu organizācijām, gan piedaloties starptautiskajā EuroDesk informācijas tīklā.

2014. gada martā tika uzsākta vienaudžu izglītotāju programma "Jaunietis – jaunietim", kurā jaunieši apguva jaunas metodes un zināšanas, par tēmām, uzņēmējdarbība un radošums, veselība, sevis izpratne, darbs komandās un līderu prasmes, kā arī tika organizētas apmācības Ventspils skolās, kuru laikā programmas dalībnieki nodeva savas iegūtās zināšanas tālāk citiem jauniešiem neformālā izglītības metodē.

Vienaudžu izglītotāju programma turpinās arī 2015. gadā, nodrošinot, Ventspils vispārizglītojošas skolās, iespēju novadīt neformālās izglītības stundu.

Projekta īstenotāji devās pieredzes apmaiņas vizītēs pa Vidzemi un Latgali, nodibinot kontaktus ar citām jauniešu organizācijām, uzzinot labās prakses piemērus, pieredzes stāstus, jaunumus un aktualitātes.

Projekta ietvaros tika izveidota Ventspils jauniešu aptauja, ar kuru iespējams iepazīties http://jauniesi.ventspils.lv.

Tika izveidota „Jauniešu mediju grupa”, kuras mērķis bija veidot un radīt informāciju jauniešiem, gan video, gan foto, gan blogu un citos multimediju un tradicionālākos formātos. Tika uzņemti dažādi video par topošo Ventspils Jauniešu māju, mājas tapšanu, un iespējām tajā.

29. decembrī plkst. 14:00 notiks projekta “Tu vari vairāk, nekā Tu domā” oficiāls noslēguma pasākums, kurā tiks apskatīts projekta laikā paveiktais un plānotas aktivitātes un uzdevumi 2016. gadam. Plašāku informāciju par projektu un projektā paveikto vari atrast http://jauniesudome.lv/.

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

2014.gadā veiktās aktivitātes

2014. gada darba plāna mērķis bija celt jauniešu demokrātijas prasmes un sekmīgi aizstāvēt jauniešu intereses Ventspils pašvaldībā. Aktīva darbība notika neformālās izglītības jomā – gada laikā novadītas 57 apmācības par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām. Tika veikts plašs pētījums par jauniešu dzīvi Ventspilī un uz tā bāzes veidota jauniešu interešu aizstāvības kampaņa, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, neformālās izglītības un informācijas atbalsta instrumentu izveidi Ventspilī. Ventspils Jauniešu forumā jaunieši kopā ar lēmumu pieņēmējiem Ventspils pašvaldībā vienojās par jauniešu mājas nepieciešamību. Pašvaldības 2015. gada budžetā jauniešu mājas izveidei un saturisko pasākumu nodrošināšanai piešķirti vairāk nekā 100 000 EUR.

2014. gadā paveikto raksturo šādas notikušās aktivitātes:

 • Izveidota vienaudžu izglītotāju programma "Jaunietis – jaunietim" (apmācīti 20 vienaudžu izglītotāji, izveidotas 7 neformālās izglītības programmas, vienaudžu vadītājas nodarbībās piedalījušies vairāk nekā 300 Ventspils pilsētas un novada jaunieši)
 • Atsevišķas apmācības organizētas skolu pašpārvalžu dalībniekiem (piedalījušies ap 130 jauniešu) un klašu kolektīviem (piedalījušies teju 500 jauniešu)
 • Organizētas apmācības biedriem un brīvprātīgajiem
 • Organizēts jauniešu forums ar 85 dalībniekiem
 • Notikušas tikšanās ar skolu pašpārvaldu līderiem un Ventspils pilsētas domes Jaunatnes lietu komisiju

 • Sagatavotas un iesniegtas Ventspils pilsētas domē rekomendācijas par darba ar jaunatni pilnveidi

 • Īstenojot jauniešu interešu aizstāvību, uzsākta ciešāka sadarbība ar pašvaldību:

  • 2015. gadā pašvaldība noslēgs deleģēšanas līgumu ar Ventspils Jauniešu domi par uzdevumu veikšanu darbā ar jaunatni

  • kopīgi tiek plānota un īstenota jauniešu mājas izveide

 • Notikuši jaunatnes darba pieredzes apmaiņas braucieni uz Vidzemi, Latgali un vairākām Kurzemes pilsētām

 • Biedrība akreditēta programmā "ERASMUS+" par Eiropas brīvprātīgo darba nosūtītājorganizāciju, uzņēmējorganizāciju un koordinējošo organizāciju

 • Nodrošināta jauniešu informācijas punkta darbība internetā un sociālajos tīklos

 • Biedrība aktīvi darbojusies „Latvijas Jaunatnes padomes” sastāvā

 • Turpināta dalība "EuroDesk" informācijas tīkla programmā

 

2013. gadā veiktās aktivitātes

2013. gada darba plāna mērķis bija sakārtot biedrības darbības vidi straujai un produktīvai turpmākajai attīstībai. Šī mērķa izpildei tika veikti attiecīgi uzdevumi:

 • veicināta biedrības vadošo speciālistu stabila un produktīva darbība, paaugstinātas viņu zināšanas un prasmes;

 • uzlabots biedrības tēls un veidots atpazīstamāks sabiedrībā;

 • aizstāvētas jauniešu intereses pašvaldībā;

 • sniegta jauniešiem informācija par iespējām piedalīties sabiedriskajos procesos.

Izvirzīto mērķu sasniegšanai paveiktas šādas galvenās aktivitātes:

 • Modernizēts biedrības logo un pārveidots mājaslapas www.jauniesudome.lv dizains

 • Notikušas tikšanās ar skolu pašpārvaldu līderiem un Ventspils pilsētas domes Jaunatnes lietu komisiju

 • Sagatavotas un iesniegtas Ventspils pilsētas domē rekomendācijas par darba ar jaunatni pilnveidi

 • Nodrošināta jauniešu informācijas punkta darbība internetā un sociālajos tīklos

 • Biedrība kļuvusi par „Latvijas Jaunatnes padomes” dalīborganzāciju

 • Uzsākta dalība "EuroDesk" informācijas tīkla programmā

 • Organizētas apmācības biedriem un brīvprātīgajiem

 • Organizētas apmācības klašu kolektīviem un skolu pašpārvalžu līderiem (piedalījušies ap 250 cilvēku)