Communication 101

Starptautiskā jauniešu apmaiņa “Communication 101” 

Projekts tika izveidots 2016.gadā, organizācijas jaunieši ievēroja, ka rīkotajos pasākumos, jauniešiem ir nepietiekamas un neattīstītas zināšanas, komunikācijas un prezentēšanas jomā, kas izpaužas reālajā un virtuālajā vidē. Jaunietis sastopas ar grūtībām izteikt un pamatot savu viedokli, nonākot kontaktā ar citas tautības un vecuma pārstāvjiem komunicējot ar tiem citā valodā, kas nav jaunieša dzimtā valoda. 

Projekta mērķis – sniegt iespēju jauniešiem teorētiski un praktiski apgūt komunikācijas un prezentēšanas mākslas, kā arī pārvarēt komunikācijas barjeru, sazinoties ar partnerorganizāciju iesaistītajiem jauniešiem. Palīdzēt jauniešiem celt pašapziņu un vērtību citu vienaudžu acīs. Veicināt jauniešus pielietot apgūtās prezentēšanas metodes ikdienā un formālajā izglītībā. Projekta noslēgumā tiks izveidots informatīvs materiāls ar projekta laikā izstrādātajiem ieteikumiem un paņēmieniem sevis prezentēšanā.

Projektā piedalījās jaunieši no Latvijas, Bulgārijas un Čehijas!

Projekts "Communication 101" tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.